KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

/images/Design_V2/kaysis-logo.png


Hizmet Standartları Yönetim Sistemi

Hizmet envanteri yönetim sisteminde kurumların pilot olarak seçilen taşra ve yurtdışı birimlerince kaydedilen hizmetlerin, aynı kurumun diğer taşra ve yurtdışı birimlerince de sunulup sunulmadığının, sunulan hizmetlere ilişkin başvurularda istenen belgelerin, en geç tamamlanma sürelerinin tespit edilerek standartlaştırıldığı ve bu standartlara uyulmaması halinde müracaat edilecek yerlerin ilan edildiği sistemdir.


Hizmet Standardı Tablosu Görüntülenecek Kurum :


HİZMET STANDARTLARI YÖNETİM SİSTEMİ

Kamu sektörünün sunduğu hizmetlerden, vatandaş ve istekliler tarafından doğrudan başvurulabilecek olanlarda, etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesi ve bunların kamunun tüm birimlerinde aynı usul ve esaslara göre uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için, “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hazırlanmış ve 31.07.2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu yönetmeliğin 6. maddesinde “ Hizmet standartları oluşturma (1) İdareler, ek-2’de yer alan örneğe göre hizmet standartlarını oluşturur. Ek-3’te belirtilen açıklamalara göre oluşturulan hizmet standartları tablosunda; hizmetin adı, başvuruda istenen belgeler, hizmetin ne kadar sürede tamamlanacağı ve şikâyet mercilerine ilişkin bilgiler yer alır. Bu tablo, hizmeti doğrudan sunan birimlerce vatandaşların kolayca görebileceği panolarda, kurumsal internet sayfalarında ve e-Devlet Kapısında duyurulur. Ayrıca, idarenin danışma masalarında da istenilen belgeleri gösteren dokümanlar bulundurulabilir ve talep edenlere ücretsiz olarak verilir.” denilmektedir

KAMU HİZMET STANDARTLARlNIN TABLOSUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


1. TABLONUN BİÇİMİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

a) Basılı olarak olusturulacak tablolarda "Arial" yazı tipi ve en az 14 karakter boyutunun kullanılması esastır. Büyük veya küçük harf kullanılması ihtiyaridir. Formlar A3 veya daha büyük kağıt boyutunda olusturulacaktır.

b) A3 kağıt boyutunda yatay olarak oluşturulacak tablolarda;

  • Tablo başlığı koyu 18, Sütun başlıkları koyu en az 14 yazı karakteri boyutunda olacaktır. Sütun genişlikleri alttaki tabloda belirtilen şekilde hazırlanacaktır.
  • Sıra Numarası; dikey ve yatay ortalı olarak,
  • Hizmetin Adı; dikeyde ortalı, yatayda ise sola yaslı olarak,
  • İstenen Belgeler; sola yaslı ve 1'den itibaren sıra numarası verilerek, hizmetle ilgili bir açıklama yazılacak ise istenen belgelerin altında bir satır aralığı bırakılarak paragraf girintisi olmadan,
  • Hizmetin Tamamlanma Süresi; dikey ve yatay ortalı, koyu olarak, yazılacaktır.

c) Tablodan sonra bir satır aralık bırakılarak aşağıdaki ifade yazılacaktır. “Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

ç) Yukarıdaki ifadenin ardından bir satır aralığı bırakılarak sol tarafa "İlk Müracaat Yeri", aynı hizada sağ tarafa "İkinci Müracaat Yeri", altlarına da isim, unvan, adres, telefon, faks ve e-posta bilgileri yazılacaktır.


2. TABLONUN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

a) BAŞLIK:

Kamu hizmetini doğrudan sunan idarenin adı ve “Hizmet Standartları” ifadesi yazılacaktır.

(Örnek: ANKARA SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI)

b) HİZMETİN ADI:

Bu sütuna idarenin gerçek veya tüzel kişilere (vatandaş, şirketler, sivil toplum kuruluşları vb.) yönelik, başvuru üzerine yaptığı bütün hizmetler yazılacaktır.

c) İSTENEN BELGELER:
Bu sütuna idare tarafından hizmetin sunumu için gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgeler tam olarak yazılacaktır. 5592

ç) HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ):

Bu sütunda idarenin hizmeti ne kadar sürede bitirmeyi taahhüt ettiği belirtilecektir. Bu süre idarenin taahhüdüdür. İdare, hizmeti mevzuatta belirtilen süreden önce bitirebileceğini taahhüt ediyorsa, bu süreyi yazacaktır. Süre olarak, dakika, saat, iş günü veya ay, tam sayı olarak yazılacaktır (Örnek: ½ iş günü veya 0,5 iş günü yerine 4 saat, 3,5 ay yerine 3 ay 15 gün). 1 ila 5 günlük süreler, iş günü olarak belirlenecektir. Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. Bu konu ile ilgili not yazılacak ise istenen belgelerin altına yazılacaktır.

d) İLK MÜRACAAT YERİ:

Kamu Hizmet Standartları tablosunda belirtilenlerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda, müracaat edilecek görevlinin adı, unvanı, adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta bilgileri yazılacaktır. İlk müracaat yeri hizmeti doğrudan veren idarenin amiri olacaktır.

e) İKİNCİ MÜRACAAT YERİ:

Kamu Hizmet Standartları tablosunda belirtilenlerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda, müracaat edilecek görevlinin adı, unvanı, adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta bilgileri yazılacaktır. İkinci müracaat yeri hizmeti doğrudan veren idarenin bağlı olduğu hiyerarşik üst olacaktır.