KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

/images/Design_V2/kaysis-logo.png

ELEKTRONİK KAMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (KAYSİS)

KAYSİS, kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde yer alan unsurların mevzuat dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik ortamda tanımlandığı, geliştirilen e-Devlet uygulamalarının birbirine tek merkezden entegre edilerek a-Devlete (Akıllı Devlet) geçilmesini sağlayacak temel bir bilgi sistemidir.


DETSİS, Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar ile bunların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında bulunan her düzeydeki birimlerinin hiyerarşik yapıya uygun olarak kayıt altına alındığı ve e-Devlet çalışmalarında esas alınmak üzere T.C. Devlet Teşkilatı Numarası ile tanımlandığı sistemdir. DETSİS içerisinde yer alan veriler kurumlarda geliştirilen uygulamalar kapsamında kullanılmak üzere web servis yoluyla paylaşılmaktadır. DETSİS web servis erişim yetkisi resmi yazı ile talep edilebilecektir. Örnek yazı şablonu için tıklayınız…

Kamu kurumları tarafından vatandaşlara, özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına ya da diğer kamu kurumlarına sunulan hizmetlerin operasyonel düzeyde tespit edilerek Hizmet Envanteri Numarası ile elektronik ortamda tanımlandığı ve ulusal süreç haritalarının oluşturulacağı sistemdir.

Kamu Mevzuat Sistemi (KMS), yürürlükte olan tüm mevzuatın kayıt altına alındığı ve tek merkezden vatandaşlara ilan edildiği sistemdir. Sistemde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tüm mevzuat ile bakanlıklar, bağlı/ilgili/ilişkili/koordine kuruluşlar, belediyeler ve üniversiteler tarafından resmi gazetede yayımlanmadan yürürlüğe konulan her türden ikincil mevzuat da yer almaktadır. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararlarının sisteme kayıt çalışmaları yakın bir tarihte başlatılacaktır.

KMS’de 2015 yılı itibariyle yürürlükten kaldırılan mevzuatın son metni ile Resmi Gazete’de yayımlanan ilk metnine, 2015 yılı öncesinde yürürlükten kalkan mevzuatın Resmi Gazetede yayımlanan ilk metinlerine erişilebilir, bir mevzuatın dayandığı üst mevzuat ile bir üst mevzuatın, dayanak olarak kullanıldığı alt mevzuat listelenebilir. Ayrıca bir mevzuatın yürürlükten kaldırdığı mevzuat listesi ve bu mevzuatın Resmi Gazete’de yayımlanan ilk metinleri görüntülenebilir.

İstatistikler sayfasında, mevzuatın türlerine göre yürürlükte olan ve yürürlükten kaldırılan mevzuat (2015 yılı öncesi yürürlükten kaldırılan mevzuatın tespiti ve ilişkilendirme çalışmaları devam etmektedir) ile kurum içi ikincil mevzuat sayılarının kurumlara göre dağılımı raporlanabilir.

Arama motorundan listelenen mevzuat ile varsa;

  • - Kurulan kurumlara/birimlere,
  • - Sunulan kamu hizmetlerine,
  • - oluşturulan belge örneklerine
ve bunlara ilişkin KAYSİS’te bulunan DETSİS, HEYS, DBYS gibi diğer alt uygulamalarda tanımlı bilgilere erişebilirsiniz.

Hizmet envanteri yönetim sisteminde kurumların pilot olarak seçilen taşra ve yurtdışı birimlerince kaydedilen hizmetlerin, aynı kurumun diğer taşra ve yurtdışı birimlerince de sunulup sunulmadığının, sunulan hizmetlere ilişkin başvurularda istenen belgelerin, en geç tamamlanma sürelerinin tespit edilerek standartlaştırıldığı ve bu standartlara uyulmaması halinde müracaat edilecek yerlerin ilan edildiği sistemdir.

Kamu hizmetlerine başvurularda istenen veya hizmetlerin sonucunda düzenlenen belgelerin adlarının standartlaştırılarak Devlet Belge Numarası ile elektronik ortamda tanımlandığı ve birer örneğinin kaydedildiği sistemdir.

Resmi yazıların “sayı” bölümünde, yazının hazırlandığı kurumu/birimi gösteren T.C. Devlet Teşkilatı Numarasından sonra yazılan, yazının içeriğinde yer alan konuyu gösterir kodların ve resmi yazıların arşivlerde saklama sürelerinin tanımlandığı sistemdir.

Vatandaşların, kamu hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranlarının ölçüldüğü ve kamu yönetimine ilişkin stratejilerin belirlenmesinde kullanılmak üzere raporlandığı akıllı anket sistemidir.